A simple Blog for wyx I've been down the bottle hoping.
BZOJ 4644: 经典傻逼题 线性基 线段树
发表于: | 分类: Oi | 评论:0 | 阅读:106

经典傻*题

我刚开始的时候以为所选的点必须是连在一起的然后就YY了一个无向图最大割,后来发现根本不对,然后再看一遍题发现和割其实一点关系都没有233333333

我们把一个点的点权设置成连在他身上的所有边的边权的异或,那么显然这个东西求的其实就是最大异或和,如果一条边两个点都被选了那边权刚好不被计算。

然后考虑修改点权怎么办?

一种方法是再开一个bitset记录一下他更新的是谁然后每次大力修改,这个方法不是非常实用,我们可以建立时间线段树然后跑一遍线段树就行了,复杂度$O(n\log^2{n})$

#include <vector>
#include <bitset>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1000+5;
const int Max = 1000;
typedef bitset<N> Int;
#define pb push_back
Int a[N], b[N<<2], ans[N];

struct data{
  Int temp[N];

  inline void insert(Int x) {
    for(int i=Max;i>=0;--i) if(x[i]){
      if(!temp[i][i]) {temp[i] = x; break;}
      else x ^= temp[i];
    }
  }

  inline Int ask() {
    Int ans;
    for(int i=Max;i>=0;--i) {
      if(!ans[i] && temp[i][i])
        ans ^= temp[i];
    }
    return ans;
  }
} temp[30];

vector <int> V[N<<2];

inline void insert(int k,int l,int r,int x,int y,int val) {
  if(x <= l && r <= y) {
    V[k].pb(val);
    return;
  }
  int mid = (l+r) >> 1;
  if(x <= mid) insert(k<<1,l,mid,x,y,val);
  if(y > mid) insert(k<<1|1,mid+1,r,x,y,val);
}

inline void change(int k,int l,int r,int x,int y,const Int &val) {
  static int cnt = 0;
  b[++cnt] = val;
  insert(k,l,r,x,y,cnt);
}

inline void build(int k,int l,int r,int depth) {
  temp[depth] = temp[depth-1];
  for(int i=0;i<V[k].size();++i) temp[depth].insert(b[V[k][i]]);
  if(l==r) {
    ans[l] = temp[depth].ask();
    return;
  }
  int mid = (l+r) >> 1;
  build(k<<1,l,mid,depth+1);
  build(k<<1|1,mid+1,r,depth+1);
}

inline int read() {
  int x=0,f=1;char ch = getchar();
  while(ch < '0' || ch > '9'){if(ch == '-')f=-1;ch = getchar();}
  while(ch >='0' && ch <='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch = getchar();}
  return x*f;
}

int pre[N];
char str[N];
Int tt;

int main() {
// freopen("tt.in","r",stdin);
  read();
  int n = read(), m = read();
  register int j;
  for(int i=1;i<=m;++i) {
    tt.reset();
    int x = read(), y = read();
    scanf("%s", str+1);
    int len = strlen(str+1);
    for(j=len;j>=1;--j) {
      tt[len-j] = (str[j] == '1');
    }
    change(1,0,m,pre[x],i-1,a[x]);
    change(1,0,m,pre[y],i-1,a[y]);
    pre[x] = i;
    pre[y] = i;
    a[x] ^= tt;
    a[y] ^= tt;
  }
  for(int i=1;i<=n;++i) 
    change(1,0,m,pre[i],m,a[i]);
  build(1,0,m,1);
  for(int i=1;i<=m;++i) {
    for(j=Max;j>=0 && !ans[i][j];--j);
    if(j == -1) puts("0");
    else { 
      for(;~j;--j) printf("%d", ans[i][j] ? 1 : 0);
      puts("");
    }
  }
}

Title - Artist
0:00

站点地图 网站地图
Copyright © 2015-2017 A simple Blog for wyx
Powered by Typecho自豪的采用Sgreen主题

TOP