A simple Blog for wyx I've been down the bottle hoping.
BZOJ 1146 网络管理 带修改的主席树
发表于: | 分类: Oi | 评论:0 | 阅读:207

woc折磨我一天一宿,终于整完了
题目描述
给定一棵树,进行如下操作
1.求路径上点权第k大的点
2.修改点权
这题做法非常多

首先显然可是直接树剖,在链上维护Splay乱玩
复杂度惊人……每次树剖自带$log^2$,查询的时候得二分答案加个$log$,然后每次$Splay$的操作均摊下来一个$log$总共四个$log$,常数感人,感觉暴力都能卡掉他了……
好像还有人有奇怪的做法能做到同时三个$log$?
我的做法是树状数组套一个主席树,先求一下这棵树的入栈出栈序,我们知道从根开始到一个点的入栈位置,把入栈的影响看成是正的,出栈看成是负的,这样的话根到一个点的影响其实是前面所有影响的加和
所以维护出每个点到根的影响只需要维护入栈出栈序
然后考虑如何让主席树带修改
外层套一个树状数组即可,他相当于维护了一个“主席树的前缀和”,每个点控制了一段区间,其实就是把原来的数字加上一个数改成了主席树上修改了一个位置
这样的话最多插入$log$次,每次$log$个节点,两个$log$就解决了问题
但是这样空间非常虚(不能过)
所以我们需要一些强劲的手段
我们知道现在的主席树其实他的前缀性质已经用上面的树状数组维护出来了,所以主席树其实变成了动态开点的权值线段树
每次修改的时候直接引用这个节点修改就行了

极限复杂度应该还是两个$log$的,但是其实做不到
撒花~终于弄完这题了

#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
const int N = 8e4+100;
const int M = N << 1;
const int Maxm = 110 * N;
using namespace std;

inline int read(){
  int x=0,f=1;char ch = getchar();
  while(ch < '0' || ch > '9'){if(ch == '-')f=-1;ch = getchar();}
  while(ch >='0' && ch <='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch = getchar();}
  return x*f;
}

int head[N],Max;

struct graph{
  int next,to;
  graph () {}
  graph (int _next,int _to)
  :next(_next),to(_to){}
}edge[M];

inline void add(int x,int y){
  static int cnt = 0;
  edge[++cnt] = graph(head[x],y); head[x] = cnt;
  edge[++cnt] = graph(head[y],x); head[y] = cnt;
}

int fa[N][18],T[M];
int in[N],out[N];
int depth[N],DFN;

void DFS(int x){
  in[x] = ++DFN;
  for(int i=head[x];i;i=edge[i].next)
    if(edge[i].to != fa[x][0]){
      fa[edge[i].to][0] = x;
      depth[edge[i].to] = depth[x] + 1;
      DFS(edge[i].to);
    }
  out[x] = DFN;
}

std::vector<int> ask1,ask2;

inline int lca(int x,int y){
  if(depth[x] < depth[y]) swap(x,y);
  int tt = depth[x] - depth[y];
  for(int i=17;~i;--i) if((1<<i)&tt) x =fa[x][i];
  for(int i=17;~i;--i) if(fa[x][i]!=fa[y][i]) x = fa[x][i], y = fa[y][i];
  return x == y ? x : fa[x][0];
}

int tr[Maxm],sz,val[N];
int ls[Maxm],rs[Maxm];

void change(int l,int r,int &y,int pos,int val){
  if(!y)y = ++sz; tr[y] += val;
  if(l==r) return;
  int mid = (l+r) >> 1;
  if(pos <= mid) change(l,mid,ls[y],pos,val);
  else change(mid+1,r,rs[y],pos,val);
}

int ask(int l,int r,int rank){
  if(l==r) return T[l];
  int ans = 0,mid = (l+r) >> 1;
  for(int j=0;j<ask1.size();++j) ans += tr[rs[ask1[j]]];
  for(int j=0;j<ask2.size();++j) ans -= tr[rs[ask2[j]]];
  int sum = 0;
  for(int j=0;j<ask1.size();++j) sum += tr[ask1[j]];
  for(int j=0;j<ask2.size();++j) sum -= tr[ask2[j]];
  if(sum < rank) return -1;      
  if(rank <= ans) {
    for(int j=0;j<ask1.size();++j) ask1[j] = rs[ask1[j]];
    for(int j=0;j<ask2.size();++j) ask2[j] = rs[ask2[j]];
    return ask(mid+1,r,rank);
  }
  else{
    for(int j=0;j<ask1.size();++j) ask1[j] = ls[ask1[j]];
    for(int j=0;j<ask2.size();++j) ask2[j] = ls[ask2[j]];
    return ask(l,mid,rank-ans);
  }
}

int tree[M];

#define lowbit(x) ((x)&(-x))

void clear(){
  ask1.clear(); ask2.clear();
}

void updata(int x,int pos,int val){
  while(x <= DFN){
    change(1,Max,tree[x],pos,val);
    x += lowbit(x);
  }    
}

inline void Ask1(int x){
  for(int i=in[x];i;i-=lowbit(i)) {
      ask1.push_back(tree[i]);
  }
}

inline void Ask2(int x){
  for(int i=in[x];i;i-=lowbit(i)) 
    ask2.push_back(tree[i]);  

}

struct query
{
  int opt;
  int x,y,z;
}q[M];

inline int find(int x){
  int l = 1,r = Max ;
  while(l <= r){
    int mid = (l+r) >> 1;
    if(T[mid] == x)return mid;
    if(T[mid] < x) l = mid + 1;
    else r = mid - 1;
  }
  return -1;
}

int main(){// freopen("tt.in","r",stdin);
  int n = read(),Q = read();
  for(int i=1;i<=n;++i) T[i] = val[i] = read();
  int tt = n; for(int i=1;i<n;++i) add(read(),read());
  DFS(1); for(int j=1;j<=17;++j) for(int i=1;i<=n;++i) fa[i][j] = fa[fa[i][j-1]][j-1];
  for(int i=1;i<=Q;++i) {
    q[i].opt = read(), q[i].x = read(), q[i].y = read();
    if(q[i].opt) q[i].z = lca(q[i].x,q[i].y);
    else T[++tt] = q[i].y;
  }
  sort(T+1,T+tt+1); Max = tt; tt = 0;
  for(int i=1;i<=Max;++i) if(T[i] != T[i-1]) T[++tt] = T[i]; Max = tt;
  for(int i=1;i<=n;++i) val[i] = find(val[i]);
  for(int i=1;i<=Q;++i) if(q[i].opt == 0) q[i].y = find(q[i].y);
  for(int i=1;i<=n;++i) updata(in[i],val[i],1), updata(out[i]+1,val[i],-1);
  for(int i=1;i<=Q;++i){
    if(!q[i].opt){
      int x = q[i].x, y = q[i].y;
      updata(in[x],val[x],-1); updata(out[x]+1,val[x],1);
      updata(in[x],y,1); updata(out[x]+1,y,-1); val[x] = y;
    }
    else{
      int x = q[i].x, y = q[i].y, z = q[i].z;
      clear();Ask1(x); Ask1(y); Ask2(z); Ask2(fa[z][0]);
      int ans = ask(1,Max,q[i].opt);
      if(ans == -1) puts("invalid request!");
      else printf("%d\n",ans);
    }
  }
}
  

Title - Artist
0:00

站点地图 网站地图
Copyright © 2015-2017 A simple Blog for wyx
Powered by Typecho自豪的采用Sgreen主题

TOP