A simple Blog for wyx I've been down the bottle hoping.
3899: 仙人掌树的同构 dp
发表于: | 分类: Oi | 评论:0 | 阅读:172

说好的字符串专题在我这直接变成dp了 23333333

这题求同构的仙人掌的方案数,我写了个 $n^2\log{n}$ 的做法【其实就是暴力

先随便找个点做跟,然后递归算儿子,$calc(x)$ 是计算 $x$ 子树的同构方案数。

如果 $x$ 是个链,有 $j$ 个是相同的, 那么显然任意的排列都是合法的,乘上 $j!$ 就行了

如果 $x$ 是个环,由于我们枚举了每个点作为根,所以已经不需要考虑自同构的问题了,就直接考虑在当前的 "方向下" 是不是轴对称就行了,如果是方案数 *2

最后的答案还要乘上和哈希值相同的根的个数

如果是这个做法的话不需要建出圆方树,不过圆方树是无根树你就是建出来再做也没啥

这题有比较厉害的 $O(n)$ 的做法,丢个链接跑吧 神奇的PoPoqqq

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int N = 2e3+5;
const int M = N << 3;
const int mod = 1000000003;

int n, m, fac[N] = {1}, head[N];

inline int read() {
  int x=0,f=1;char ch = getchar();
  while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-')f=-1;ch = getchar();}
  while(ch >='0' && ch <='9') {x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch = getchar();}
  return x*f;
}

struct graph {
  int next,to,flag;
  graph () {}
  graph (int _next,int _to)
  :next(_next),to(_to){}
}edge[M];

inline void add(int x,int y) { static int cnt = 1;edge[++cnt] = graph(head[x],y); head[x] = cnt;}
int fa[N], cnt, size[N], from[N], vis[N];

void DFS1(int x,int F) {
  vis[x] = 1; fa[x] = F;
  for(int i=head[x];i;i=edge[i].next) {
    if(edge[i].to != F) {
      if(vis[edge[i].to]) {
        if(from[edge[i].to]) continue;
        size[++cnt] = 1;
        from[edge[i].to] = cnt;
        fa[edge[i].to] = x;
        for(int y = x; y != edge[i].to; y = fa[y]) size[cnt] ++, from[y] = cnt;
      }
      else DFS1(edge[i].to,x);
    }
  }
}

LL f[N], num[N], stack[N], T[N];

void calc(int x,int dep){
  f[x] = num[x] = 1;
  for(int i=head[x];i;i=edge[i].next) {
    if(edge[i].flag == 0) {
      if(from[edge[i].to] != from[x]) {
        edge[i].flag = edge[i^1].flag = 1;
        calc(edge[i].to,dep+1);
        f[x] = (LL) f[x] * f[edge[i].to] % mod;
        edge[i].flag = edge[i^1].flag = 0;
      }
    }
  }
  
  int top = 0, sum = 1;
  if(vis[from[x]] != 2 && size[from[x]] != 1) {
    vis[from[x]] = 2;
    for(int y = fa[x]; y != x; y = fa[y]) 
    calc(y,dep+1), f[x] = (LL)f[x] * f[y] % mod;
    for(int y = fa[x]; y != x; y = fa[y]) stack[++top] = y;
    for(int i=1,j=top;i<=j;i++,j--) if(num[stack[i]] != num[stack[j]]) sum = 0;
    if(sum) f[x] = (LL)f[x] *2 % mod;
    vis[from[x]] = 0;
  }
  int t = 0,last = 1;
  for(int i=head[x];i;i=edge[i].next) if(from[edge[i].to] != from[x]) T[++t] = num[edge[i].to];
  sort(T+1,T+t+1);
  for(int i=2;i<=t;++i) if(T[i] == T[i-1]) last ++; else f[x] = (LL)f[x] * fac[last] % mod, last = 1;
  f[x] = (LL) f[x] * fac[last] % mod;
  for(int i=1;i<=top;++i) T[++t] = num[stack[i]] * (233+size[from[x]]) + min(i,top-i+1);
  sort(T+1,T+t+1);
  for(int i=1;i<=t;++i) num[x] = num[x] * 137 + T[i];
  num[x] = num[x] * dep;
} 

int main() {// freopen("tmp1.in","r",stdin);freopen("tmp1.out","w",stdout);
  n = read(), m = read();
  for(int i=1;i<=n;++i) fac[i] = (LL) fac[i-1] * i % mod;
  for(int i=1;i<=m;++i) {
    int x = read(), y = read();
    add(x,y); add(y,x);
  }
  DFS1(1,0);
  for(int i=1;i<=n;++i) if(!from[i]) from[i] = ++ cnt, size[cnt] = 1;
  calc(1,1);
  LL ans = f[1], same = num[1], cnt0 = 1;
  for(int i=2;i<=n;++i) {
    memset(num,0,sizeof num);
    calc(i,1);
    if(same == num[i]) cnt0 ++;
  }
  cout << (LL) ans * cnt0 % mod << endl;
}

Title - Artist
0:00

站点地图 网站地图
Copyright © 2015-2017 A simple Blog for wyx
Powered by Typecho自豪的采用Sgreen主题

TOP